VCCI news - KÊNH THÔNG TIN TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Truongnx
 Để Luật Đầu tư mới tác động tăng hiệu quả thu hút FDI

Để Luật Đầu tư mới tác động tăng hiệu quả thu hút FDI

Đã có những thay đổi căn bản trong Luật Đầu tư mới về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt là những ưu đãi về thuế… Tuy nhiên, những điểm mới này khi áp dụng liệu có tác động lớn trong việc tăng hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hay không là vấn đề cần phải thảo luận.

Giới thiệu doanh nghiệp

Cơ hội mua sắm
Xem thêm